รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป 2566

ประกาศรับสมัคร รอบห้องทั่วไป ม.1 ม.4

ม.4 มี 3 แผนการเรียน
1. วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา
3. ศิลป์-คำนวณ

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11-15 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้สมัคร รอบห้องเรียนทั่วไป 2566
ที่ วันที่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ สถานะ
1 11/03/2023 นางสาวชฎาพร น้อยกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - เรียบร้อย
2 11/03/2023 นางสาวปานตะวัน ศรีไกรสุข ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
3 11/03/2023 นางสาวเสาวรส ศรีริบุตร ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
4 11/03/2023 เด็กชายชนพัฒน์ ซึมกลาง ม.1 เรียบร้อย
5 11/03/2023 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีจันอัด ม.1 เรียบร้อย
6 11/03/2023 เด็กชายปกรณ์ มนต์กลาง ม.1 เรียบร้อย
7 11/03/2023 เด็กหญิงกมลชนก แสงมาศ ม.1 เรียบร้อย
8 11/03/2023 เด็กหญิงลักษมีกานต์ น้อมกลาง ม.1 เรียบร้อย
9 11/03/2023 นายธนาธิป กิ่งสูงเนิน ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
10 11/03/2023 เด็กหญิงเกศกาญเกล้า ไกรกลาง ม.1 เรียบร้อย
11 11/03/2023 นายอนันโชค เหลียวกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
12 11/03/2023 เด็กหญิงนันทิชา เภากลาง ม.1 เรียบร้อย
13 11/03/2023 เด็กหญิงจิราภา หมายแก้วกลาง ม.1 เรียบร้อย
14 11/03/2023 เด็กหญิงอินทิรา ขวานอก ม.1 เรียบร้อย
15 11/03/2023 เด็กหญิงปา​รินทร์​ กิ่งโพธิ์​ ม.1 เรียบร้อย
16 11/03/2023 เด็กชายอนพัทย์ ยศกลาง ม.1 เรียบร้อย
17 11/03/2023 เด็กหญิงปริยาภัทร บุญมาก ม.1 เรียบร้อย
18 11/03/2023 นางสาวอินทิรา เพียรกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
19 11/03/2023 เด็กชายรัชชานนท์ วรสวาสดิ์ ม.1 เรียบร้อย
20 11/03/2023 เด็กชายจิรโชติ ญาติโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
21 11/03/2023 เด็กชายวิวัฒน์ชัย แผนกลาง ม.1 เรียบร้อย
22 11/03/2023 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บัวป้อม ม.1 เรียบร้อย
23 11/03/2023 เด็กหญิงอชิรญา ชูใจ ม.1 เรียบร้อย
24 11/03/2023 เด็กชายจักริน ร่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
25 11/03/2023 เด็กหญิงวิภาพร แสนบุ ม.1 เรียบร้อย
26 11/03/2023 เด็กชายวัชรวิทย์ พานุช ม.1 เปลี่ยนนามสกุล เรียบร้อย
27 11/03/2023 เด็กหญิงวรดา เงินนอก ม.1 เรียบร้อย
28 11/03/2023 เด็กหญิงกนกอร ร่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
29 11/03/2023 เด็กหญิงฐานิศรา ปราสัย ม.1 เรียบร้อย
30 11/03/2023 นางสาวพรพิชชา ด่านกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
31 11/03/2023 เด็กหญิงสิริวิมล จงกลาง ม.1 เรียบร้อย
32 11/03/2023 นางสาวพิชชาภา​ จูงกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
33 11/03/2023 เด็กชายภาณุภัทร ภักดีรัตน์ ม.1 เรียบร้อย
34 11/03/2023 นางสาวโชติกา จงปลงกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
35 11/03/2023 เด็กหญิงภูวนันท์ ชาวนา ม.1 เรียบร้อย
36 11/03/2023 เด็กชายเจษฎา จูงกลาง ม.1 เรียบร้อย
37 11/03/2023 เด็กชายอนิรุฐ รอยประโคน ม.1 เรียบร้อย
38 11/03/2023 เด็กชายจตุพร ช่วยงาน ม.1 เรียบร้อย
39 11/03/2023 เด็กชายจรรยวรรธน์ กรีครบุรี ม.1 เรียบร้อย
40 11/03/2023 เด็กชายปุณณภพ พินิจพงศ์ ม.1 เรียบร้อย
41 11/03/2023 นายสกลวรรธน์ ปลั่งกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
42 11/03/2023 เด็กชายสวิตต์ ชุ่มชัย ม.1 เรียบร้อย
43 11/03/2023 นายรัชชานนท์ ไผ่โคกสูง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
44 11/03/2023 เด็กชายชินบัญชร มุ่งจีมกลาง ม.1 เรียบร้อย
45 11/03/2023 เด็กชายพชร แดงโสภา ม.1 เรียบร้อย
46 11/03/2023 เด็กหญิงเนตรนภา ลายนอก ม.1 เรียบร้อย
47 11/03/2023 นายสหรัฐ สุภเสถียร ม.4 สังคม เรียบร้อย
48 11/03/2023 นางสาวกมลชนก ช่วยงาน ม.4 สังคม เรียบร้อย
49 11/03/2023 นางสาววริศรา กลอนกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
50 11/03/2023 เด็กหญิงดวงพร พูนพะเนาว์ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
51 11/03/2023 นางสาวณัฐนันท์ กิ่งโพธิ์ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
52 11/03/2023 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองจันทร์​ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
53 11/03/2023 เด็กหญิงพิมนภา มีพุ่ม ม.1 เรียบร้อย
54 11/03/2023 เด็กหญิงสุมลรัตทร์ หนุนกลาง ม.1 เรียบร้อย
55 11/03/2023 เด็กชายชาคริต มีลาบ ม.1 เรียบร้อย
56 11/03/2023 เด็กชายวรากร ปลั่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
57 11/03/2023 เด็กหญิงเบญญาภา อันทะลัย ม.1 เรียบร้อย
58 11/03/2023 เด็กหญิงจิระวรรณ ไกรกลาง ม.1 เรียบร้อย
59 11/03/2023 เด็กชายก้องภพ ลิ้มกลาง ม.1 เรียบร้อย
60 11/03/2023 เด็กชายณภัทรพงษ์ กาญจนโกมล ม.1 เรียบร้อย
61 11/03/2023 เด็กชายชัยญาวุฒิ มนต์ประเสริฐ ม.1 เรียบร้อย
62 11/03/2023 เด็กหญิงญาดา นันสอางค์ ม.1 เรียบร้อย
63 11/03/2023 เด็กหญิงจิรภัทร์ ขอเหล็กกลาง ม.1 เรียบร้อย
64 11/03/2023 เด็กชายธนกฤต มะโนรัตน์ ม.1 เรียบร้อย
65 11/03/2023 เด็กชายกรณ์ พยับกลาง ม.1 เรียบร้อย
66 11/03/2023 เด็กหญิงนารีรัตน์ กระทุ่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
67 11/03/2023 เด็กชายจิรายุ ช่างโคกสูง ม.1 เรียบร้อย
68 11/03/2023 เด็กชายตะวัน ฉัตรกิตยาภรณ์ ม.1 เรียบร้อย
69 11/03/2023 เด็กชายศักรินทร์ ไชยมี ม.4 สังคม เรียบร้อย
70 11/03/2023 เด็กหญิงโพธิวรรณ พื้นสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
71 11/03/2023 เด็กชายอิทธิกร ชุ่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
72 11/03/2023 นายสมยศ ถาบุญเรือง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
73 11/03/2023 เด็กชายอภินพ เซ็นกลาง ม.1 เรียบร้อย
74 11/03/2023 นายภูชิต แคร้นอินทร์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
75 11/03/2023 เด็กชายทินภัทร ชะโลมกลาง ม.1 เรียบร้อย
76 11/03/2023 เด็กหญิงวณิกเกียรติ นามใคร่นุ่น ม.1 เรียบร้อย
77 11/03/2023 เด็กหญิงกวิตา เจริญ​สุข ม.1 เรียบร้อย
78 11/03/2023 เด็กชายเตชิต ตุ่นหสิงห์ ม.1 เรียบร้อย
79 11/03/2023 เด็กหญิงณัฐธิชา นากลาง ม.1 เรียบร้อย
80 11/03/2023 เด็กหญิงอารยา เทาอัด ม.1 เรียบร้อย
81 11/03/2023 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ พินเกาะ ม.1 เรียบร้อย
82 11/03/2023 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ย่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
83 11/03/2023 เด็กชายจิรายุ ใจยุติธรรม ม.1 เรียบร้อย
84 11/03/2023 เด็กหญิงอนัญปภา จริงโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
85 11/03/2023 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อุบลโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
86 11/03/2023 นายภาณุพงศ์ ตรวจงูเหลือม ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
87 11/03/2023 เด็กชายชนาธิป​ บำราชภัย ม.1 เรียบร้อย
88 11/03/2023 เด็กหญิงฉิรัชญา ปลั่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
89 11/03/2023 เด็กหญิงปณิดา พูนแก้ว ม.1 เรียบร้อย
90 11/03/2023 เด็กชายสันติ สมบัติ ม.1 เรียบร้อย
91 11/03/2023 เด็กหญิงณฐมน แก่นเสลา ม.4 สังคม เรียบร้อย
92 11/03/2023 เด็กหญิงวรัญญา ปลีกลาง ม.1 เรียบร้อย
93 11/03/2023 เด็กหญิงกรรณิการ์ อุทยานวิชา ม.1 เรียบร้อย
94 11/03/2023 เด็กหญิงธนาภา มีเกาะ ม.1 เรียบร้อย
95 11/03/2023 เด็กหญิงสุภัคพร ชัยหะนาม ม.1 เรียบร้อย
96 11/03/2023 เด็กหญิงฐิติวรตา คุ้มกลาง ม.1 เรียบร้อย
97 11/03/2023 เด็กหญิงวไลลักษณ์ กุลเมือง ม.1 เรียบร้อย
98 11/03/2023 เด็กหญิงปัญจรัตน์ อาษากลาง ม.1 เรียบร้อย
99 11/03/2023 เด็กหญิงพรณิตา นุ่นกลาง ม.1 เรียบร้อย
100 11/03/2023 เด็กหญิงศิณารัฏช์ สุวัฒน์จงสง่า ม.1 เรียบร้อย
101 11/03/2023 เด็กหญิงวรรษวลี ชื่นโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
102 11/03/2023 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ช้างงาม ม.1 เรียบร้อย
103 11/03/2023 เด็กหญิงชาลิสา ศรีอภัย ม.1 เรียบร้อย
104 11/03/2023 เด็กชายอภิชัย อินทรัพย์ ม.1 เรียบร้อย
105 11/03/2023 นางสาวธันชิราพร วรจักร์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
106 11/03/2023 นางสาวณัฐณิชา เจริญสุข ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
107 11/03/2023 เด็กหญิงธิดารัตน์ งามจันอัด ม.1 เรียบร้อย
108 11/03/2023 เด็กชายธันวา กิจกลาง ม.1 เรียบร้อย
109 11/03/2023 เด็กหญิงสุชานันท์ มามะเริง ม.1 เรียบร้อย
110 11/03/2023 เด็กชายเมธาวัฒน์ ยุงกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
111 11/03/2023 เด็กชายณัฐวุฒิ เกมกลาง ม.1 เรียบร้อย
112 11/03/2023 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทรวงโพธิ ม.1 เรียบร้อย
113 11/03/2023 เด็กหญิงพลอยไพริน เเววพลอยงาม ม.1 เรียบร้อย
114 11/03/2023 เด็กหญิงศิริวรรณ กล้าถูก ม.1 เรียบร้อย
115 11/03/2023 เด็กหญิงกรกนก สิงลี ม.1 เรียบร้อย
116 11/03/2023 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ผินงูเหลือม ม.1 เรียบร้อย
117 11/03/2023 เด็กหญิงเขมจิรา โลสันเทียะ ม.1 ย้ายเข้า 9พค65 เรียบร้อย
118 11/03/2023 เด็กชายสิทธิชัย สุทธิรักษ์ ม.1 เรียบร้อย
119 11/03/2023 นายจิรภัทร หร่ายกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
120 11/03/2023 เด็กชายธนกฤต เรียงลิลา ม.1 เรียบร้อย
121 11/03/2023 เด็กหญิงอชิรญา กํ่ามะเริง ม.1 เรียบร้อย
122 11/03/2023 เด็กชายอรุชา ไกรพิมาย ม.1 เรียบร้อย
123 11/03/2023 เด็กหญิงวรัทยา สงเจริญธรรม ม.1 เรียบร้อย
124 11/03/2023 เด็กชายไชยวัฒน์ ไทยกลาง ม.1 - เรียบร้อย
125 11/03/2023 เด็กหญิงรพีภรณ์ คำดี ม.1 ไม่มี เรียบร้อย
126 11/03/2023 เด็กชายอิทธิกร ศรีนอก ม.1 เรียบร้อย
127 11/03/2023 เด็กหญิงเขมจิรา พรหมเทพาทิทักษ์ ม.1 เรียบร้อย
128 11/03/2023 เด็กชายทิพากร ติระ ม.1 เรียบร้อย
129 11/03/2023 เด็กชายยชญ์ชานน อ่อนมา ม.1 เรียบร้อย
130 11/03/2023 เด็กหญิงจันธิมา พันธ์ศิริ ม.1 เรียบร้อย
131 11/03/2023 นายพงศธร วันพุธ ม.4 สังคม เรียบร้อย
132 11/03/2023 เด็กชายณภัทร ดุมกลาง ม.1 เรียบร้อย
133 11/03/2023 เด็กชายเทพศิลา ดอกสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
134 11/03/2023 นางสาวณัฐสุดา ตรวจงูเหลือม ม.4 สังคม เรียบร้อย
135 11/03/2023 เด็กหญิงนันทกานต์ จงเหนี่ยวกลาง ม.1 เรียบร้อย
136 11/03/2023 เด็กหญิงนภัสสร อ่อนนุ่ม ม.1 เรียบร้อย
137 11/03/2023 นายธนพล เดือนกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
138 11/03/2023 เด็กหญิงอริสรา สกุลณี ม.1 เรียบร้อย
139 11/03/2023 เด็กชายเมธาณัฐ ห่วงกลาง ม.1 เรียบร้อย
140 11/03/2023 เด็กหญิงอรอุมา จงสุขกลาง ม.1 เรียบร้อย
141 11/03/2023 เด็กชายชวภณ เรืองฟัก ม.1 เรียบร้อย
142 11/03/2023 เด็กชายณัฐวุฒิ ฝากกลาง ม.1 เรียบร้อย
143 11/03/2023 เด็กหญิงจินดารัตน์ สาระวัน ม.1 เรียบร้อย
144 11/03/2023 เด็กหญิงศิริวรรณ ขาวหอมกลิ่น ม.1 เรียบร้อย
145 11/03/2023 เด็กหญิงภัทรศยา นวนโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
146 11/03/2023 เด็กหญิงสุฐิตา งะสันเทียะ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
147 11/03/2023 นายภาณุพงศ์ ทนกิ่ง ม.4 สังคม แก้ไขเอกสารทั้งหมด รอตรวจสอบ รอบ 2
148 11/03/2023 นายรัตนธรรม์ นิเรียงรัมย์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
149 11/03/2023 เด็กชายเพชรดนัย เมืองกลาง ม.1 เรียบร้อย
150 11/03/2023 เด็กชายพชรพล รอดวินิจ ม.1 เรียบร้อย
151 11/03/2023 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เอกวงษ์ ม.1 เรียบร้อย
152 11/03/2023 เด็กชายทิวากร คุ้มทรัพย์ ม.1 เรียบร้อย
153 11/03/2023 เด็กหญิงวรกมล ดีนวนพะเนา ม.1 เรียบร้อย
154 11/03/2023 เด็กหญิงสุรีรัตน์ เจือด่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
155 11/03/2023 เด็กหญิงนันธิดา ด่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
156 11/03/2023 เด็กหญิงสุพรรษา กลอนกลาง ม.1 เรียบร้อย
157 11/03/2023 เด็กหญิงอัญชลิการ์ ขอย้ายกลาง ม.1 เรียบร้อย
158 11/03/2023 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมเจริญ ม.1 เรียบร้อย
159 11/03/2023 นายจักรพงค์ อินนอก ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
160 11/03/2023 เด็กชายพชร บุตรสิม ม.1 เรียบร้อย
161 11/03/2023 เด็กหญิงปิยธิดา เนมขุนทด ม.1 เรียบร้อย
162 11/03/2023 เด็กหญิงอธิชา หนุนกลาง ม.1 เรียบร้อย
163 11/03/2023 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกิดแก้ว ม.4 สังคม เรียบร้อย
164 11/03/2023 เด็กหญิงฐิติกานต์ กอไผ่กลาง ม.1 เรียบร้อย
165 11/03/2023 เด็กชายปณพัฒน์ แก้วอำนาจ ม.1 เรียบร้อย
166 11/03/2023 เด็กหญิงวิชญาดา มุ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
167 11/03/2023 นางสาวจิรพรรณ จงเพ็งกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
168 11/03/2023 เด็กชายตรัยรัตน์ จงสุขกลาง ม.1 เรียบร้อย
169 11/03/2023 เด็กหญิงอัญรินทร์ ไทยภักดี ม.1 เรียบร้อย
170 11/03/2023 เด็กหญิงกันต์ธิดา คุ้มกลาง ม.1 เรียบร้อย
171 11/03/2023 นายพีรวิชญ์ สุวรรณาจารย์ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
172 11/03/2023 เด็กหญิงชลิตา นิลธง ม.1 เรียบร้อย
173 11/03/2023 นางสาวอริสรา สดใส ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
174 11/03/2023 นางสาวอโรชา จ่างโพธิ์ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
175 11/03/2023 เด็กชายชวกร วรรณโส ม.1 เรียบร้อย
176 11/03/2023 นายสุวินัย เนตะฝาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
177 11/03/2023 นายชาญณรงค์ รักด่านกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
178 11/03/2023 เด็กหญิงพิมพ์นิภา ไวการณ์ ม.1 เรียบร้อย
179 11/03/2023 เด็กชายพีรวิชญ์ ถาดครบุรี ม.1 เรียบร้อย
180 11/03/2023 เด็กชายกุลณวิชณ์ หอมกลาง ม.1 เรียบร้อย
181 11/03/2023 เด็กหญิงณิชาภัทร ดวนจันทึก ม.1 เรียบร้อย
182 11/03/2023 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมานพงษ์ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
183 11/03/2023 นายณัฐพร พีเกาะ ม.4 สังคม เรียบร้อย
184 11/03/2023 เด็กหญิงนันทพร มุ่งครอบกลาง ม.1 เรียบร้อย
185 11/03/2023 เด็กหญิงอริยา ไชยวุฒิ ม.1 เรียบร้อย
186 11/03/2023 เด็กหญิงพรพิมล วิเศษภักดี ม.1 เรียบร้อย
187 11/03/2023 เด็กชายก้องภพ เณรชู ม.1 เรียบร้อย
188 11/03/2023 เด็กหญิงปาริฉัตร เณรกูล ม.1 เรียบร้อย
189 11/03/2023 เด็กชายพีรวิชญ์ คลอดกลาง ม.1 เรียบร้อย
190 11/03/2023 เด็กหญิงรัตนากร กลึงกลาง ม.1 เรียบร้อย
191 11/03/2023 เด็กหญิงชนากานต์ เถระปัญญา ม.1 เรียบร้อย
192 11/03/2023 เด็กชายภูริ กระออมกลาง ม.1 เรียบร้อย
193 11/03/2023 นายจักรภัทร ขอนบกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
194 11/03/2023 เด็กชายณัฐพงศ์ พึ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
195 11/03/2023 เด็กหญิงมิ่งขวัญ จงสดับกลาง ม.1 เรียบร้อย
196 11/03/2023 เด็กหญิงจิราพร เติบกลาง ม.1 เรียบร้อย
197 11/03/2023 เด็กหญิงแพรววนิด โชติกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
198 11/03/2023 เด็กชายชโยดม จงย่อกลาง ม.1 เรียบร้อย
199 11/03/2023 เด็กชายธนวินท์ นิลภาพ ม.1 เรียบร้อย
200 11/03/2023 เด็กชายเตชพัฒน์ กองสุข ม.1 เรียบร้อย
201 11/03/2023 เด็กชายปวริศร์ หงษ์อ่อน ม.1 เรียบร้อย
202 11/03/2023 เด็กชายวายุ กิ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
203 11/03/2023 เด็กชายสิปปกร สวนไธสง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
204 11/03/2023 เด็กหญิงนฤมล ขวัญยัง ม.1 เรียบร้อย
205 11/03/2023 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดีพันธ์ ม.1 เรียบร้อย
206 11/03/2023 เด็กหญิงอาริสา เหล็กกลาง ม.1 เรียบร้อย
207 11/03/2023 เด็กชายอภิชัย สาลากลาง ม.1 เรียบร้อย
208 11/03/2023 นางสาวแพรวพรรณ นวนด่านกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
209 11/03/2023 นายอภิศักดิ์ มุ่งเจือกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
210 11/03/2023 นางสาวรพีพร ติวสร้อย ม.4 สังคม เรียบร้อย
211 11/03/2023 เด็กชายธนา หวังแถมกลาง ม.1 เรียบร้อย
212 11/03/2023 เด็กหญิงกาญจนา ยับสันเทียะ ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
213 11/03/2023 เด็กชายบุณยกร ปูดวงรัมย์ ม.1 เรียบร้อย
214 11/03/2023 เด็กหญิงกัลย์สุดา สวยดี ม.1 เรียบร้อย
215 11/03/2023 เด็กหญิงศิริภัสสร บุญวัง ม.1 เรียบร้อย
216 11/03/2023 เด็กหญิงอภิชญา ช่วยกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
217 11/03/2023 เด็กหญิงดาวนภา แพรวตะคุ ม.1 เรียบร้อย
218 11/03/2023 เด็กหญิงนริศรา สร้อยจิตร ม.1 เรียบร้อย
219 11/03/2023 เด็กหญิงวิลาวัลย์ มุ่งเอื้อมกลาง ม.1 เรียบร้อย
220 11/03/2023 นายกิตติพัฒน์ เอี่ยมโนนหมัน ม.4 สังคม เรียบร้อย
221 11/03/2023 เด็กหญิงนริศศรา แช่มทะเพรียว ม.1 เรียบร้อย
222 11/03/2023 เด็กหญิงสุรภา ฉายรมย์ ม.1 เรียบร้อย
223 11/03/2023 เด็กชายจักรภัทร เดือนจันทร์ ม.1 เรียบร้อย
224 11/03/2023 นายกายสิทธิ์ ช่วยกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
225 11/03/2023 เด็กหญิงกัญญาพัชร เชื้อต่าย ม.1 เรียบร้อย
226 11/03/2023 เด็กหญิงอทิติญา ทองอ้ม ม.1 เรียบร้อย
227 11/03/2023 เด็กหญิงภัทรธิดา โมกภา ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
228 11/03/2023 เด็กหญิงจิราพัชร แจ่มผล ม.1 เรียบร้อย
229 11/03/2023 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
230 11/03/2023 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ช่อสูงเนิน ม.1 เรียบร้อย
231 11/03/2023 เด็กชายภูเบศ บุญอ่อน ม.1 เรียบร้อย
232 11/03/2023 เด็กหญิงรินลดา เก็บกลาง ม.1 เรียบร้อย
233 11/03/2023 เด็กหญิงรุ่งรัตตนาวี แสนงาม ม.1 เรียบร้อย
234 11/03/2023 เด็กชายธนกร บังพิมาย ม.1 เรียบร้อย
235 11/03/2023 เด็กชายฤทธิชัย เสือกำปัง ม.1 เรียบร้อย
236 11/03/2023 เด็กหญิงกิตติยาพร ใจดี ม.1 เรียบร้อย
237 11/03/2023 เด็กหญิงสุพรรษา ทองกลาง ม.1 เรียบร้อย
238 11/03/2023 เด็กชายคุณานนต์ ขอเหนี่ยวกลาง ม.1 เรียบร้อย
239 11/03/2023 เด็กชายธนกร จันทรทะรัตน์ ม.1 เรียบร้อย
240 11/03/2023 เด็กชายภูวนัย จันทกูต ม.1 เรียบร้อย
241 11/03/2023 เด็กชายกวินท์ ขอรวมกลาง ม.1 บิดาเปลี่ยนชื่อแต่ไม่มีใบเปลี่ยนชื่อ เรียบร้อย
242 11/03/2023 เด็กหญิงขวัญจิรา ภูศรี ม.1 เรียบร้อย
243 11/03/2023 เด็กหญิงณภัทร ขอเมี้ยนกลาง ม.1 เรียบร้อย
244 11/03/2023 เด็กหญิงอรปรียา ปาใจยา ม.1 เรียบร้อย
245 11/03/2023 เด็กชายธีรนัย จงอาจกลาง ม.1 เรียบร้อย
246 11/03/2023 เด็กชายมหรรณพ ชนากลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
247 11/03/2023 เด็กชายจิรศักดิ์ ปั้งจันอัด ม.1 เรียบร้อย
248 11/03/2023 เด็กชายจักรกริช เงินกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
249 11/03/2023 เด็กชายสิทธินนท์ กองราช ม.1 เรียบร้อย
250 11/03/2023 เด็กหญิงตรีดามาศ รัตนสิงห์ ม.1 เรียบร้อย
251 11/03/2023 นายนัทพงษ์ ขาสันเทียะ ม.4 สังคม คุณแม่เสียชีวิตแล้ว เรียบร้อย
252 11/03/2023 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คอนงูเหลือม ม.1 เรียบร้อย
253 11/03/2023 นายทศวรรษ ตอนกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
254 11/03/2023 เด็กหญิงณัชชา จันทร์ดา ม.1 เรียบร้อย
255 11/03/2023 เด็กหญิงธิญดา ม่วงเอี่ยม ม.1 เรียบร้อย
256 11/03/2023 นายศักดิ์กรินทร์ เลื่อยกระโทก ม.4 สังคม เรียบร้อย
257 11/03/2023 เด็กหญิงดารินทร์ รักพวกกลาง ม.1 เรียบร้อย
258 11/03/2023 เด็กหญิงพรสวรรค์ เจียนจอหอ ม.1 เรียบร้อย
259 11/03/2023 นายณัฐวุฒิ สอดสน ม.4 สังคม เรียบร้อย
260 11/03/2023 เด็กชายรวีโรจน์ ประชามาตย์ ม.1 เรียบร้อย
261 11/03/2023 เด็กหญิงวิภาดา สามาสา ม.1 เรียบร้อย
262 11/03/2023 นายธนาเดช จันทร์ด่านกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
263 11/03/2023 นางสาวเกณิกา จงเหนี่ยวกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
264 11/03/2023 เด็กชายวีรภัทร จอมงูเหลือม ม.1 เรียบร้อย
265 11/03/2023 เด็กชายดิศรณ์ ผิวเหลือง ม.4 สังคม เรียบร้อย
266 11/03/2023 นางสาวสุธิดา แต้มพิมาย ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
267 11/03/2023 เด็กชายอดิเทพ ทองบาง ม.1 เรียบร้อย
268 11/03/2023 เด็กหญิงจิดาภา บุญล้อม ม.1 เรียบร้อย
269 11/03/2023 เด็กหญิงกัญศิณา ปลัดศรีช่วย ม.1 เรียบร้อย
270 11/03/2023 เด็กหญิงธิติกานต์ สิงห์กลาง ม.1 เรียบร้อย
271 11/03/2023 เด็กชายธีรพจน์ เพลงสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
272 11/03/2023 นายธนวัฒน์ สิทธิ์ปรุ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
273 11/03/2023 เด็กหญิงชนิตา ยาประทีป ม.1 เรียบร้อย
274 11/03/2023 นางสาวโยษิตา กิ่มกระมล ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
275 11/03/2023 เด็กหญิงจิตรานุช โพธิ์ทอง ม.1 เรียบร้อย
276 11/03/2023 เด็กหญิงพรชนก เพชรายุทธการ ม.1 เรียบร้อย
277 11/03/2023 นายปุณยวีร์ แก้วกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
278 11/03/2023 เด็กชายนฤเทพ เข็มกลาง ม.1 เรียบร้อย
279 11/03/2023 เด็กหญิงอริสรา เข็มกลาง ม.1 เรียบร้อย
280 11/03/2023 เด็กชายปัญญา บุญกลาง ม.1 เรียบร้อย
281 11/03/2023 เด็กหญิงพรไพลิน ศรีสุข ม.1 เรียบร้อย
282 11/03/2023 เด็กหญิงเขมิกา ไม้กลาง ม.1 เรียบร้อย
283 11/03/2023 เด็กชายปัณณวัฒน์ แขวงกลาง ม.1 - เรียบร้อย
284 11/03/2023 เด็กหญิงปรียนันท์ จงกลกลาง ม.1 เรียบร้อย
285 11/03/2023 นายวชิรภัฒ ปุ่นโพธิ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
286 11/03/2023 นางสาวปิยดา อยู่ประเสริฐ ม.4 ศิลป์-คำนวณ รอตรวจสอบ รอบ 2
287 11/03/2023 เด็กชายชัชชัย มากกลาง ม.1 เรียบร้อย
288 11/03/2023 นางสาวธิตินาถ เผือกสง่า ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
289 11/03/2023 เด็กหญิงกานต์มณี พิมพ์สาร ม.1 เรียบร้อย
290 11/03/2023 นางสาวศิริชล ชาวไธสง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
291 11/03/2023 นางสาวนันทิยา ดู่หมื่นไวย ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
292 11/03/2023 เด็กชายปิยะพงษ์ ภักดีทา ม.1 เรียบร้อย
293 11/03/2023 นายณัฐนันท์ คุ้มวงศ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
294 11/03/2023 เด็กชายอุดมศักดิ์ ห่างกลาง ม.1 เรียบร้อย
295 11/03/2023 เด็กหญิงอภิชญา ปลั่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
296 11/03/2023 เด็กชายอดิลักษณ์ ม่วงฉะครํ่า ม.1 เรียบร้อย
297 11/03/2023 เด็กหญิงมาลินี ด่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
298 11/03/2023 เด็กหญิงอรปรียา ทองเฟื่อง ม.1 เรียบร้อย
299 11/03/2023 เด็กชายระพีพัฒน์ ปรีชากรสกุล ม.1 เรียบร้อย
300 11/03/2023 เด็กชายวชิรวิชญ์ สิงห์ศิริ ม.1 เรียบร้อย
301 11/03/2023 เด็กหญิงนัชชนันท์ อิ่มใจ ม.1 เรียบร้อย
302 11/03/2023 เด็กชายปฏิมากร คูณกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
303 11/03/2023 เด็กหญิงเกษมณี ภิรมย์ภักดิ์ ม.1 เรียบร้อย
304 11/03/2023 เด็กชายกิตติคุณ รักกลาง ม.1 เรียบร้อย
305 11/03/2023 เด็กหญิงสิริวิมล เชื้อคำ ม.1 เรียบร้อย
306 11/03/2023 เด็กหญิงนลชภร ยารัมย์ ม.1 เรียบร้อย
307 11/03/2023 เด็กชายยศภัทร ทนันไธสง ม.1 เรียบร้อย
308 11/03/2023 เด็กชายธันวา ลิ้มสมบุญ ม.1 เรียบร้อย
309 11/03/2023 เด็กชายพิชยะ สัญจรดี ม.1 เรียบร้อย
310 11/03/2023 นายนันทพงษ์ พินิจพงษ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
311 11/03/2023 เด็กชายกิตติชัญญา แปกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
312 11/03/2023 เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งคีมกลาง ม.1 เรียบร้อย
313 11/03/2023 เด็กหญิงทาริกา พิลาสุข ม.1 เรียบร้อย
314 11/03/2023 เด็กชายกิตติภัทร์ ขอยึดกลาง ม.1 เรียบร้อย
315 11/03/2023 เด็กชายพสธร ขอจุลกลาง ม.1 เรียบร้อย
316 11/03/2023 เด็กหญิงอภิสรา พลทา ม.1 เรียบร้อย
317 11/03/2023 เด็กชายฐวิภพ เมืองกลาง ม.1 เรียบร้อย
318 11/03/2023 เด็กหญิงภิญญาพัชร์ บรรเทา ม.1 เรียบร้อย
319 11/03/2023 เด็กหญิงฐิตาภา สู่ภู่เขียว ม.1 เรียบร้อย
320 11/03/2023 เด็กหญิงอธิตญา ใกล้กลาง ม.1 เรียบร้อย
321 11/03/2023 เด็กหญิงธัญชนก เสริงกลาง ม.1 เรียบร้อย
322 11/03/2023 เด็กหญิงเพชรกัลยา ถินนอก ม.1 เรียบร้อย
323 11/03/2023 เด็กหญิงสุภาพร คุ้มกลาง ม.1 เรียบร้อย
324 11/03/2023 เด็กชายกฤษณกันท์ ปลั่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
325 11/03/2023 เด็กหญิงชุติมา ชาสูงเนิน ม.1 เรียบร้อย
326 11/03/2023 เด็กหญิงธิชานันท์ บุญเสก ม.1 เรียบร้อย
327 11/03/2023 เด็กชายอาทิตย์ งามอยู่ ม.1 เรียบร้อย
328 11/03/2023 เด็กชายภูผา ศรีมนตรี ม.1 เรียบร้อย
329 11/03/2023 นายศรัณยู รัตนศฤงค์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
330 11/03/2023 เด็กชายศิรชัช คำไทย ม.1 เรียบร้อย
331 12/03/2023 เด็กหญิงวิลาวัลย์ ฤทธิ์กระโทก ม.1 เรียบร้อย
332 12/03/2023 เด็กหญิงชุติมา​ กอซาดกลาง ม.1 เรียบร้อย
333 12/03/2023 เด็กหญิงวรรณฑิตา โพธานะ ม.1 เรียบร้อย
334 12/03/2023 นางสาวศศิวิมล บุตรตาด ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
335 12/03/2023 เด็กชายนภัสกร จงเหนี่ยวกลาง ม.1 ไม่ได้เปลี่ยน เรียบร้อย
336 12/03/2023 เด็กชายธนโชติ คำเกิดกลาง ม.1 เรียบร้อย
337 12/03/2023 เด็กชายชนมภูมิ ภิมุขมาตยา ม.1 เรียบร้อย
338 12/03/2023 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณีย์ ม.1 เรียบร้อย
339 12/03/2023 เด็กชายชลนที​ รินอำภา ม.1 เรียบร้อย
340 12/03/2023 เด็กหญิงวรกันต์ จำปาทิพย์ ม.1 ยังไม่ใด้รับใบประกาศผลการเรียน เรียบร้อย
341 12/03/2023 เด็กหญิงจิตตานันท์ ฝึกกาย ม.1 เรียบร้อย
342 12/03/2023 เด็กหญิงแพรไหม แจ่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
343 12/03/2023 เด็กชายดิชพงษ์ สกุลทวีสุข ม.1 เรียบร้อย
344 12/03/2023 เด็กชายพงศกร รามมะเริง ม.1 เรียบร้อย
345 12/03/2023 เด็กชายชนะสรณ์ ชอบมะรัง ม.1 เรียบร้อย
346 12/03/2023 เด็กชายภูวดล พูนสวาย ม.1 เรียบร้อย
347 12/03/2023 เด็กชายณัฐศุกร์ กระจ่างกลาง ม.1 เรียบร้อย
348 12/03/2023 เด็กหญิงสินธิลา เป้ากลาง ม.1 เรียบร้อย
349 12/03/2023 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานสุวรรณ์ ม.1 เรียบร้อย
350 12/03/2023 เด็กหญิงวิภาพร วุฒิพงษ์ปรีชา ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
351 12/03/2023 เด็กหญิงอรอนงค์ธิดา ฉิมมาแก้ว ม.1 เรียบร้อย
352 12/03/2023 เด็กชายนภัสสร เคร่งกระโทก ม.1 เรียบร้อย
353 12/03/2023 เด็กหญิงภัสสราภร เงินกลาง ม.1 เรียบร้อย
354 12/03/2023 เด็กหญิงไอรดา ม่วงกลาง ม.1 เรียบร้อย
355 12/03/2023 เด็กหญิงณพิชย์ภาดา คอนจำนงค์ ม.1 เรียบร้อย
356 12/03/2023 เด็กหญิงมัฌชุพร ยวนยี ม.1 เรียบร้อย
357 12/03/2023 เด็กชายธนกฤต ยีมิน ม.1 เรียบร้อย
358 12/03/2023 เด็กชายพิสิษฐ์ สืบสิงห์ ม.1 เรียบร้อย
359 12/03/2023 เด็กหญิงเดือนนภา บุตร​กลาง​ ม.1 เรียบร้อย
360 12/03/2023 นายสุทธิภัทร ไกรรักษ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
361 12/03/2023 เด็กชายวงศกร หนอกระโทก ม.1 เรียบร้อย
362 12/03/2023 นายนัฐวัฒน์ ชิดนอก ม.4 สังคม เรียบร้อย
363 12/03/2023 เด็กหญิงสิริธร พิรักษา ม.1 เรียบร้อย
364 12/03/2023 เด็กชายคุณานนท์ ปลั่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
365 12/03/2023 เด็กชายเอกวัสส์ ไพศาลชนะวงษ์ ม.1 เรียบร้อย
366 12/03/2023 เด็กหญิงพัชรา สร้อยสุข ม.1 เรียบร้อย
367 12/03/2023 เด็กชายจิรภัทร จวบกระโทก ม.1 เรียบร้อย
368 12/03/2023 เด็กหญิงณัฐนาถ อ่อนสีมา ม.1 เรียบร้อย
369 12/03/2023 เด็กหญิงอนุศรา ชูวิจิตต์ ม.1 เรียบร้อย
370 12/03/2023 เด็กชายเตชิษฏ์ มุลานนท์ ม.1 เรียบร้อย
371 12/03/2023 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมี้ยนกลาง ม.1 เรียบร้อย
372 12/03/2023 เด็กชายณัฐกิตติ์ เรืองรัตติกูล ม.1 เรียบร้อย
373 12/03/2023 เด็กชายวุฒิกร หนูนอก ม.1 เรียบร้อย
374 12/03/2023 นางสาวพรสวรรค์ ศรีจันอัด ม.4 สังคม เรียบร้อย
375 12/03/2023 เด็กหญิงกนกวรรณ ช่างกลึง ม.1 เรียบร้อย
376 12/03/2023 เด็กหญิงกันยรัตน์ ดุมกลาง ม.1 เรียบร้อย
377 12/03/2023 เด็กชายศิวกร บำรุงกลาง ม.1 เรียบร้อย
378 12/03/2023 เด็กหญิงวรรณฤดี คลื่นพลกลาง ม.1 เรียบร้อย
379 12/03/2023 เด็กชายภัทรกร ตีบกลาง ม.1 เรียบร้อย
380 12/03/2023 เด็กหญิงสิรินทรา บุญไทยกลาง ม.1 เรียบร้อย
381 12/03/2023 เด็กชายธนภัทร เหง่าทองหลาง ม.1 เรียบร้อย
382 12/03/2023 เด็กชายณัฐชา ซึมกลาง ม.1 เรียบร้อย
383 12/03/2023 เด็กชายเพชรเฉลิมชัย แผนวิชิต ม.1 เรียบร้อย
384 12/03/2023 เด็กชายพงศกร เกมกลาง ม.1 เรียบร้อย
385 12/03/2023 เด็กชายธฤติ ช่างแก้ว ม.1 เรียบร้อย
386 12/03/2023 เด็กหญิงณัฐพร โชติกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
387 12/03/2023 เด็กชายทรงสิทธิ์ พิมพบุตร ม.1 เรียบร้อย
388 12/03/2023 นายวิธวินท์ ถิ่นโคกสูง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
389 12/03/2023 เด็กชายวรกิตติ์ แก้วเจริญ ม.1 เรียบร้อย
390 12/03/2023 นางสาวนภัสสร สาระปัญญา ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
391 13/03/2023 เด็กชายธนกร คำเกิดกลาง ม.1 เรียบร้อย
392 13/03/2023 เด็กชายนพรัตน์ ชูทอง ม.1 เรียบร้อย
393 13/03/2023 นายธนพนธ์ เรืองเดช ม.4 สังคม เรียบร้อย
394 13/03/2023 เด็กชายตุลา การะวิง ม.1 เรียบร้อย
395 13/03/2023 นางสาวสุพรรษา พุฒพิมาย ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
396 13/03/2023 นางสาวเบญจวรรณ ถมโพธิ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
397 13/03/2023 เด็กชายธันวา การะวิง ม.1 เรียบร้อย
398 13/03/2023 เด็กชายอัครนาวา บุญหล้า ม.1 เรียบร้อย
399 13/03/2023 เด็กชายธีรภัทร แก้วตะพาน ม.1 เรียบร้อย
400 13/03/2023 นายสิทธิโชค ตมกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
401 13/03/2023 นางสาวสุมิตรา กาสำโรง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
402 13/03/2023 เด็กชายจีรพัฒน์ ใหญ่นอก ม.1 เรียบร้อย
403 13/03/2023 เด็กชายภูริพัฒน์ ขอหน่วงกลาง ม.1 เรียบร้อย
404 13/03/2023 เด็กหญิงสโรชา ดอกพิกุล ม.1 เรียบร้อย
405 13/03/2023 เด็กหญิงสุภาพร พรมจันทร์ ม.1 เรียบร้อย
406 13/03/2023 เด็กหญิงชัญญานุช ตรีนอก ม.1 เรียบร้อย
407 13/03/2023 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว ม.1 เรียบร้อย
408 13/03/2023 เด็กชายณัฐกิตติ์ สานคล่อง ม.1 เรียบร้อย
409 13/03/2023 นางสาวจิตรธิดา บุญกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
410 13/03/2023 นางสาวอทิตยา กลอนกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
411 13/03/2023 เด็กหญิงณัฐธิยา พรมงูเหลือม ม.1 เรียบร้อย
412 13/03/2023 เด็กหญิงอาทิตยา จงพ่วงกลาง ม.1 เรียบร้อย
413 13/03/2023 เด็กหญิงธีรกานต์ ลูกาสัน ม.1 เรียบร้อย
414 13/03/2023 เด็กหญิงศศิธร คุณประเสริฐ ม.1 เรียบร้อย
415 13/03/2023 เด็กชายชนะพล อ่อนนอก ม.1 เรียบร้อย
416 13/03/2023 เด็กชายอัจฉริยะ เทศจันอัด ม.1 เรียบร้อย
417 13/03/2023 เด็กชายภูริพัฒน์ จงกลาง ม.1 เรียบร้อย
418 13/03/2023 นางสาวณัชชา บัวกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
419 13/03/2023 เด็กหญิงกรณิศ ขอวางกลาง ม.1 เรียบร้อย
420 13/03/2023 นางสาวอภิพร เดือนกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
421 13/03/2023 เด็กหญิงบัวชมพู กลิ่นศรีสุข ม.4 สังคม เรียบร้อย
422 13/03/2023 เด็กชายณัฐดนัย ลิ้มกลาง ม.1 เรียบร้อย
423 13/03/2023 เด็กชายพีรสิทธิ์ หมายเงา ม.1 เรียบร้อย
424 13/03/2023 เด็กหญิงบุญยานุช จรกลาง ม.1 เรียบร้อย
425 13/03/2023 เด็กชายกรณรงค์ บุญภักดี ม.1 เรียบร้อย
426 13/03/2023 เด็กหญิงกันตพร สุขเกษม ม.1 เรียบร้อย
427 13/03/2023 เด็กหญิงณัฐกฤตา โสรัจ ม.1 เรียบร้อย
428 13/03/2023 เด็กหญิงชุติกานต์ ความขุนทด ม.1 เรียบร้อย
429 13/03/2023 เด็กหญิงนัชชา เอี่ยมในเมือง ม.1 เรียบร้อย
430 13/03/2023 เด็กหญิงเขมจิรา อ่ำกลาง ม.1 เรียบร้อย
431 13/03/2023 เด็กชายศุภวิชญ์ กรอกกลาง ม.1 เรียบร้อย
432 13/03/2023 เด็กชายญาณวุฒิ กรงด่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
433 13/03/2023 นางสาวภัทรศยา บ่มทองหลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
434 13/03/2023 เด็กชายนิติภูมิ มุ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
435 13/03/2023 เด็กชายอธิวัช นาโสก ม.1 เรียบร้อย
436 13/03/2023 เด็กหญิงณัฐณิชา ขิงโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
437 13/03/2023 นางสาวทิฆัมพร ถากลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
438 13/03/2023 เด็กชายสรายุทธ์ นรักษ์มาก ม.4 สังคม เรียบร้อย
439 13/03/2023 นายวีรพล ขอด่านกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
440 13/03/2023 นายธนภัค กองแก้ว ม.4 สังคม เรียบร้อย
441 13/03/2023 เด็กชายณัฐนัย ชลอกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
442 13/03/2023 เด็กหญิงชฎาพร อุไรพันธ์ ม.1 เรียบร้อย
443 13/03/2023 นางสาวกนกรพี เลากลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
444 13/03/2023 นางสาวพรนภา พุฒกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
445 13/03/2023 นายภัทรกร พงษ์แผนศรี ม.4 สังคม เรียบร้อย
446 13/03/2023 เด็กหญิงกัลยกร กอยากลาง ม.1 เรียบร้อย
447 13/03/2023 เด็กชายธนดล บนไม้กลาง ม.1 เรียบร้อย
448 13/03/2023 นายธีรภัทร ซึมกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
449 13/03/2023 เด็กหญิงศริลญา มหาวีระ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
450 13/03/2023 เด็กชายอิศวะ พุฒนอก ม.1 เรียบร้อย
451 13/03/2023 เด็กชายกิตติธรา แซ่งุ่ย ม.4 สังคม เรียบร้อย
452 13/03/2023 เด็กชายธนพล ชุ่มผักแว่น ม.1 เรียบร้อย
453 13/03/2023 เด็กชายธนเดช เกตุใหม่ ม.1 เรียบร้อย
454 13/03/2023 เด็กหญิงวริยา หวังกกกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
455 13/03/2023 นายภรพชร สีวัน ม.4 สังคม เรียบร้อย
456 13/03/2023 นางสาวณัฏฐณิชา ทันไธสง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
457 13/03/2023 นายชาคริต มลกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
458 13/03/2023 นางสาวศีรภัสร เพชรกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
459 13/03/2023 เด็กหญิงกันต์กมล เดิ่นกลาง ม.1 เรียบร้อย
460 13/03/2023 เด็กหญิงพรรณจริน ขุดโพธิ์ ม.1 เรียบร้อย
461 13/03/2023 เด็กชายธันวา บุญกลาง ม.1 เรียบร้อย
462 13/03/2023 นางสาวจิราภรณ์ ขึงโพธิ์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
463 13/03/2023 เด็กชายนพณัฐ สุขกุล ม.1 เรียบร้อย
464 13/03/2023 เด็กชายชาญชัย เชิญกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
465 13/03/2023 เด็กหญิงจิณัชญา เจิมกลาง ม.1 เรียบร้อย
466 13/03/2023 เด็กชายปฐมพร กล้าหาญ ม.1 เรียบร้อย
467 13/03/2023 เด็กหญิงลภัสรินทร์ บูรณะสิงคิ์ ม.1 เรียบร้อย
468 13/03/2023 เด็กชายธีรภัทร์ นราพันธ์ ม.1 เรียบร้อย
469 13/03/2023 เด็กชายนาวา จิตสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
470 13/03/2023 นางสาวชนิสรา หมายอมกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
471 13/03/2023 เด็กชายณภัทร นอกตาจั่น ม.1 เรียบร้อย
472 13/03/2023 นางสาว ภาณุมาส จงนอก ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
473 13/03/2023 เด็กชายพัทธ์ บุญรัตนกรกิจ ม.1 เรียบร้อย
474 13/03/2023 เด็กชายสุรสิทธิ์ ศรีมา ม.1 เรียบร้อย
475 13/03/2023 เด็กหญิงณภัทร ยศเลิศ ม.1 เรียบร้อย
476 13/03/2023 นางสาวสุนิสา ขอเกี่ยวกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
477 13/03/2023 เด็กชายอดิรุจ หมั่นนอก ม.1 เรียบร้อย
478 13/03/2023 นางสาวกันยานี ม่วงมัน ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
479 13/03/2023 นางสาวนิภาธร กองบุบผา ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
480 13/03/2023 นางสาวอาทิตยา ขอจัดกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
481 13/03/2023 เด็กชายชลพรรษ เชาว์บัวหลวง ม.1 เรียบร้อย
482 13/03/2023 เด็กชายอดิกันต์ จันทร์กระสังข์ ม.1 เรียบร้อย
483 13/03/2023 เด็กชายธนากร นิจจอหอ ม.1 เรียบร้อย
484 13/03/2023 เด็กหญิงกนกวรรณ ทับโคกสูง ม.1 เรียบร้อย
485 13/03/2023 เด็กชายณฐภัทร เข็มพุดซา ม.1 เรียบร้อย
486 13/03/2023 เด็กชายจิรายุ ตงสาลี ม.1 เรียบร้อย
487 13/03/2023 เด็กหญิงธิดารัตน์ กั้นห้องกลาง ม.1 เรียบร้อย
488 13/03/2023 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขอคตสำโรง ม.1 เรียบร้อย
489 13/03/2023 เด็กหญิงเกษมณี จัดนอก ม.1 เรียบร้อย
490 13/03/2023 เด็กหญิงสุกัญญา หมายใยกลาง ม.1 เรียบร้อย
491 13/03/2023 เด็กหญิงนริศรา จงสุดกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
492 13/03/2023 เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีเตชะ ม.1 เรียบร้อย
493 13/03/2023 เด็กหญิงธัญชนก กาญจนวนาวิวัฒน์ ม.1 เรียบร้อย
494 13/03/2023 เด็กหญิงชมพูนุท นนทะโคตร ม.1 เรียบร้อย
495 13/03/2023 เด็กหญิงพิชญธิดา ต่อพันธ์ ม.1 เรียบร้อย
496 13/03/2023 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขอคตสำโรง ม.1 เรียบร้อย
497 13/03/2023 เด็กชายปณชัย ชื่นเกษม ม.1 เรียบร้อย
498 13/03/2023 นายสิทธิพงษ์ มะกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
499 13/03/2023 เด็กชายเจริญ บัวสำโรง ม.1 เรียบร้อย
500 13/03/2023 นายสิทธิโชค เจียวค้างพลู ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
501 13/03/2023 เด็กหญิงนลินี ปาละวงศ์ ม.1 เรียบร้อย
502 13/03/2023 เด็กหญิงเบญจภรณ์ น้อมกลาง ม.1 เรียบร้อย
503 13/03/2023 เด็กหญิงปราณี ศาลากลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
504 13/03/2023 นางสาวณัฐพร ไม้กลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
505 13/03/2023 เด็กหญิงพรรษชล ว่าวจังหรีด ม.1 เรียบร้อย
506 13/03/2023 เด็กชายชัยรัตน์ มณีเนตร ม.1 เรียบร้อย
507 13/03/2023 เด็กชายธนวัฒน์ นวลลม ม.1 เรียบร้อย
508 13/03/2023 เด็กหญิงธัญพร เสนาจอหอ ม.1 เรียบร้อย
509 13/03/2023 เด็กชายนภัสกร สุขนิล ม.4 สังคม เรียบร้อย
510 13/03/2023 เด็กหญิงศิริณทิพย์ เสานอก ม.1 เรียบร้อย
511 13/03/2023 เด็กหญิงกรรณิการ์ นิ่มกลาง ม.1 เรียบร้อย
512 13/03/2023 นายขจรศักดิ์ คูณกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
513 13/03/2023 เด็กหญิงวิยดา ถึงกลาง ม.1 เรียบร้อย
514 13/03/2023 เด็กหญิงวิระดา เเบบกลาง ม.1 เรียบร้อย
515 13/03/2023 เด็กหญิงฉัตรตา นาสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
516 13/03/2023 เด็กหญิงสายน้ำทิพย์ เทากระโทก ม.1 เรียบร้อย
517 13/03/2023 เด็กชายวุฒิภัทร มุ่งคีมกลาง ม.1 เรียบร้อย
518 13/03/2023 เด็กหญิงสุมารี พรมกลาง ม.1 เรียบร้อย
519 13/03/2023 เด็กหญิงแก้วกัลญา เขตรกลาง ม.1 เรียบร้อย
520 13/03/2023 นายอภินันท์ อินกันหา ม.4 สังคม เรียบร้อย
521 13/03/2023 เด็กชายอดิคุณ ระไวกลาง ม.1 เรียบร้อย
522 13/03/2023 เด็กชายวชิรวิทย์ กงไธสง ม.1 เรียบร้อย
523 13/03/2023 เด็กหญิงมนทิราพร คชารัตน์ ม.1 เรียบร้อย
524 13/03/2023 เด็กหญิงธนัญญา ฉิมจารย์ ม.1 เรียบร้อย
525 13/03/2023 เด็กชายวรเดช ศรีสำโรง ม.1 เรียบร้อย
526 13/03/2023 เด็กหญิงภัทรวดี โชติกลาง ม.1 เรียบร้อย
527 13/03/2023 เด็กชายญาณันธร สินคำคูณ ม.1 เรียบร้อย
528 13/03/2023 เด็กหญิงศุภลักษณ์ มุ่งขอเจริญกลาง ม.1 เรียบร้อย
529 13/03/2023 เด็กหญิงฐิตาพร ดอนกลาง ม.1 เรียบร้อย
530 13/03/2023 เด็กหญิงกานต์พิชชา นาคหนู ม.1 เรียบร้อย
531 13/03/2023 เด็กชายกฤษฎา สรราช ม.1 เรียบร้อย
532 14/03/2023 เด็กชายณภัทร สง่างาม ม.1 เรียบร้อย
533 14/03/2023 เด็กหญิงนันท์นภัส ปรนกระโทก ม.1 เรียบร้อย
534 14/03/2023 เด็กชายยศกร มุ่งขอบกบาง ม.1 เรียบร้อย
535 14/03/2023 เด็กชายณัฐพล เดือนกลาง ม.1 เรียบร้อย
536 14/03/2023 นางสาวกรรณิภา ชอบมะรัง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
537 14/03/2023 เด็กหญิงวรรณภา หวังกรองกลาง ม.1 เรียบร้อย
538 14/03/2023 เด็กหญิงทัศนันท์ โอ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
539 14/03/2023 เด็กชายธนัช ลัดดาเสถียร ม.1 เรียบร้อย
540 14/03/2023 เด็กหญิงทิฆัมพร หมายเทียมกลาง ม.1 เรียบร้อย
541 14/03/2023 เด็กหญิงธีรกานต์ บรรจงปรุ ม.1 เรียบร้อย
542 14/03/2023 เด็กชายถิรพล ระไวกลาง ม.1 เรียบร้อย
543 14/03/2023 นางสาวศิริมา บุญชู ม.4 สังคม เรียบร้อย
544 14/03/2023 เด็กหญิงณัฏฐริกา ช้อยกลาง ม.1 เรียบร้อย
545 14/03/2023 เด็กชายภัทรวีร์ สำลีปั้น ม.1 เรียบร้อย
546 14/03/2023 เด็กหญิงวรรณสิริ ชิดนอก ม.1 เรียบร้อย
547 14/03/2023 เด็กชายพุฒิเมธ ดีหมื่นไวย์ ม.1 เรียบร้อย
548 14/03/2023 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ น้อยกลาง ม.1 เรียบร้อย
549 14/03/2023 เด็กชายเตวิช อินทะโชติ ม.1 - เรียบร้อย
550 14/03/2023 เด็กชายณัฐพลธ์ สิงวงษ์ ม.1 เรียบร้อย
551 14/03/2023 เด็กชายธีรโชติ ถิระบุญ ม.1 เรียบร้อย
552 14/03/2023 เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีอภัย ม.1 เรียบร้อย
553 14/03/2023 เด็กชายภูมิภากร มุ่งเครือกลาง ม.1 เรียบร้อย
554 14/03/2023 นางสาวพรรวษา กลางมณี ม.4 สังคม เรียบร้อย
555 14/03/2023 เด็กชายภูวนาถ ช่องกลาง ม.1 เรียบร้อย
556 14/03/2023 เด็กชายวิชญะ รุ่งกลาง ม.1 เรียบร้อย
557 14/03/2023 เด็กหญิงจีรนันท์ มุ่งเขื่องกลาง ม.1 เรียบร้อย
558 14/03/2023 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์กลาง ม.1 เรียบร้อย
559 14/03/2023 นายพงศกร สวยกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
560 14/03/2023 นายพิชิตชัย เทพรักษา ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
561 14/03/2023 นายพงศธร สืบเพ็ง ม.4 สังคม เรียบร้อย
562 14/03/2023 เด็กชายอภิสิทธิ์ มุ่งช่วยกลาง ม.1 เรียบร้อย
563 14/03/2023 นางสาวขวัญชนก บินกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
564 14/03/2023 นางสาวพรรัมภา เพ็งกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
565 14/03/2023 นายสิริวัฒน์ ละครศรี ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
566 14/03/2023 นายภานุพงศ์ สร้อยเพชร ม.4 สังคม เรียบร้อย
567 14/03/2023 เด็กหญิงกมลรัตน์ เลียวประโคน ม.1 เรียบร้อย
568 14/03/2023 เด็กชายธนกร คีรีกลาง ม.1 เรียบร้อย
569 14/03/2023 นายอดิศักดิ์ ชอบมิตร ม.4 สังคม เรียบร้อย
570 14/03/2023 เด็กชายปณต เงินสูงเนิน ม.1 เรียบร้อย
571 14/03/2023 เด็กชายวงศธร ขอจุลกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
572 14/03/2023 เด็กหญิงปราณี ศรีภูวงษ์ ม.1 เรียบร้อย
573 14/03/2023 นางสาวจิดาภา โพชะโน ม.4 สังคม เรียบร้อย
574 14/03/2023 เด็กหญิงรัชฎากรณ์ ศรีด่านกลาง ม.1 เรียบร้อย
575 14/03/2023 นางสาวชลธิชา ฤทธิ์กลาง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
576 14/03/2023 นางสาวหยาดรุ้ง สูงกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
577 14/03/2023 นางสาวนันธิดา พรมงูเหลือม ม.4 สังคม เรียบร้อย
578 14/03/2023 นายณัฐวุฒิ ฉายรมย์ ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
579 14/03/2023 เด็กหญิงธนาภา ดาวกลาง ม.1 เรียบร้อย
580 14/03/2023 นางสาวจันทร์ทิมา ไฉวกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
581 14/03/2023 เด็กชายธนากร ดิษฐสุข ม.1 เรียบร้อย
582 13/03/2023 นางสาวอริสรา พันตู้ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
583 14/03/2023 เด็กหญิงสายธารา พรมมา ม.1 เรียบร้อย
584 14/03/2023 เด็กชายอาทิตย์ ขอจุลกลาง ม.1 เรียบร้อย
585 14/03/2023 เด็กหญิงอภัสนันท์ โพธิ์กลาง ม.1 เรียบร้อย
586 14/03/2023 นางสาวปุณยาพร จีนมะเริง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอตรวจสอบ รอบ 2
587 14/03/2023 เด็กหญิงอุษา ชลอกลาง ม.1 เรียบร้อย
588 14/03/2023 เด็กหญิงชุณห์โสพิชญ์ ขออบกลาง ม.1 เรียบร้อย
589 14/03/2023 เด็กชายฐิตินันท์ กลอนกลาง ม.1 เรียบร้อย
590 14/03/2023 เด็กชายชัยธวัช มุกขะกัง ม.1 เรียบร้อย
591 14/03/2023 เด็กชายศุภชัย จันทร์กล้า ม.1 เรียบร้อย
592 14/03/2023 นายเจริญชัย หมั่นการ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
593 14/03/2023 นางสาวรัตนา พ่วงทรัพย์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
594 14/03/2023 เด็กชายภูริวัต โชคทวีรัฐ ม.1 เรียบร้อย
595 14/03/2023 นายก้องภพ เมืองกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
596 14/03/2023 เด็กชายอดิเทพ รอดกลาง ม.1 เรียบร้อย
597 14/03/2023 เด็กชายธนภัทร ทาไธสง ม.1 เรียบร้อย
598 14/03/2023 เด็กหญิงสุภารัตน์ อ่วยกลาง ม.1 เรียบร้อย
599 14/03/2023 นางสาวเพชรนารี แทนไธสง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
600 14/03/2023 เด็กชายกิตติภพ ขอใหญ่กลาง ม.1 เรียบร้อย
601 14/03/2023 เด็กหญิงธนาภา ชิดพลกรัง ม.1 เรียบร้อย
602 14/03/2023 นางสาววาสนา พลโดด ม.4 สังคม เรียบร้อย
603 14/03/2023 นายชนม์สวัสดิ์ นันกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
604 14/03/2023 เด็กหญิงณัฐธิดา เชิญกลาง ม.1 เรียบร้อย
605 14/03/2023 เด็กหญิงเพียงฟ้า แสงเขียว ม.1 เรียบร้อย
606 14/03/2023 เด็กหญิงลลิตภัทร ผลเจริญ ม.1 เรียบร้อย
607 14/03/2023 เด็กชายสุทัศ หอมทอง ม.1 เรียบร้อย
608 14/03/2023 เด็กหญิงนลินนิภา เพ็งกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
609 14/03/2023 เด็กชายกฤตเมธ มุ่งแฝงกลาง ม.1 เรียบร้อย
610 14/03/2023 เด็กชายวรัญญู เกษตรเวทิน ม.4 สังคม เรียบร้อย
611 14/03/2023 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มูลคำ ม.1 เรียบร้อย
612 14/03/2023 นายแสงเพชร น้อยกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
613 14/03/2023 นางสาวกันต์ธิดา ปลั่งกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
614 15/03/2023 นายอรรถพล สังฆะศิลา ม.4 สังคม เรียบร้อย
615 15/03/2023 นายวีรศักดิ์ บุญทองใหม่ ม.4 สังคม เรียบร้อย
616 15/03/2023 นายธนกฤต พิมพ์นาค ม.4 สังคม เรียบร้อย
617 15/03/2023 เด็กชายอติชาติ พิมพ์นาค ม.1 เรียบร้อย
618 15/03/2023 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีหมื่นไวย ม.1 เรียบร้อย
619 15/03/2023 เด็กหญิงนฤมล ครอบกลาง ม.1 เรียบร้อย
620 15/03/2023 เด็กหญิงภัททิยา อยู่ยืน ม.1 เรียบร้อย
621 15/03/2023 เด็กหญิงกนกขวัญ พงษ์กลัด ม.1 เรียบร้อย
622 15/03/2023 เด็กหญิงนารีรัตน์ ตากงูเหลือม ม.1 เรียบร้อย
623 15/03/2023 เด็กหญิงบุศรา อ้อยกลาง ม.1 เรียบร้อย
624 15/03/2023 นางสาวชนิตา ปิยะ ม.4 สังคม เรียบร้อย
625 15/03/2023 เด็กชายไกรสิทธิ ชัยภัย ม.1 เรียบร้อย
626 15/03/2023 นางสาวมลฑิรา ขอหวลกลาง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
627 15/03/2023 นายอลังการ พุ่มจอหอ ม.4 สังคม เรียบร้อย
628 15/03/2023 เด็กชายบรรณรต คืนชัยภูมิ ม.1 เรียบร้อย
629 15/03/2023 นายกิตติศักดิ์ เรียงจอหอ ม.4 สังคม เรียบร้อย
630 15/03/2023 เด็กชายธนวรรธน์ แขนกลาง ม.1 เรียบร้อย
631 14/03/2023 เด็กชายปัณวัฒน์ ภายไธสง ม.1 เรียบร้อย
632 15/03/2023 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอื้องจันทึก ม.1 เรียบร้อย
633 15/03/2023 เด็กชายคณิศร อินนอก ม.4 สังคม เรียบร้อย
634 15/03/2023 เด็กหญิงวิชิตา คูณกลาง ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
635 15/03/2023 นายสุริยะ เกยพุดซา ม.4 ศิลป์-คำนวณ เรียบร้อย
636 15/03/2023 เด็กชายภัทร ถาจอหอ ม.4 สังคม เรียบร้อย
637 15/03/2023 นายวรินทร แก้วยม ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
638 15/03/2023 นายเศกสิทธิ์ พรมพันธ์ใจ ม.4 สังคม เรียบร้อย
639 15/03/2023 นายสาริน สังข์กลาง ม.4 สังคม ใช้ปพ.7 ม.3 โรงเรียนปัจจุบัน ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
640 15/03/2023 นายธีทัต เอกจำนงค์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
641 15/03/2023 เด็กหญิงชลชนก วงษาปัดนา ม.1 เรียบร้อย
642 15/03/2023 เด็กหญิงภัทรวดี เกมกลาง ม.1 เรียบร้อย
643 15/03/2023 เด็กหญิงเบญจญาดา ลำขุนทด ม.1 เรียบร้อย
644 15/03/2023 เด็กหญิงรินฤดี มีเบ้า ม.1 เรียบร้อย
645 15/03/2023 เด็กชายสุธินันท์ สุธพินทุ ม.1 เรียบร้อย
646 15/03/2023 เด็กหญิงนฤพร จงสันเทียะ ม.1 เรียบร้อย
647 15/03/2023 นายธนากร บุตรกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
648 15/03/2023 นางสาวพรนิดา บุตรชานนท์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
649 15/03/2023 นายชาคริต เทียมกระโทก ม.4 สังคม เรียบร้อย
650 15/03/2023 เด็กหญิงนิราภร ฉัดพิมาย ม.1 เรียบร้อย
651 15/03/2023 เด็กหญิงรุ่งอรุณ นามกลาง ม.1 เรียบร้อย
652 15/03/2023 เด็กหญิงนันทิชา ภูแลนคู่ ม.1 เรียบร้อย
653 15/03/2023 เด็กชายพีรพัฒน์ หมายซ้อนกลาง ม.1 เรียบร้อย
654 15/03/2023 เด็กชายกรภัทร จันทร์กลาง ม.1 เรียบร้อย
655 15/03/2023 นายบวรศักดิ์ โอ่งกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
656 15/03/2023 เด็กชายประกายศิต เปลี่ยนกระโทก ม.1 เรียบร้อย
657 15/03/2023 นางสาวนิรัติศัย กิจสุข ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
658 15/03/2023 เด็กชายศุกลภทร มณีรัตนสุวรรณ ม.1 เรียบร้อย
659 15/03/2023 เด็กชายธิติกร ทารัตน์ ม.1 เรียบร้อย
660 15/03/2023 นางสาวมนัชนก บุญมาไสว ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
661 15/03/2023 นายพุฒิพงศ์ แนบจันอัด ม.4 สังคม เรียบร้อย
662 15/03/2023 เด็กหญิงสุกัญญา เหลียวกลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
663 15/03/2023 นางสาวกรรณยาพร นกกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
664 15/03/2023 เด็กหญิงกรกนก หมายใหญ่กลาง ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
665 15/03/2023 เด็กชายชนาธิป รักไทย ม.4 สังคม เรียบร้อย
666 15/03/2023 นายพสธร เมืองจันทร์ ม.4 สังคม เรียบร้อย
667 15/03/2023 เด็กชายธนพัฒน์ สอนพุฒ ม.1 เรียบร้อย
668 15/03/2023 นายพันธกานต์ รัตนวาร ม.4 สังคม เรียบร้อย
669 15/03/2023 เด็กชายศุภกร รักยศ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียบร้อย
670 15/03/2023 นางสาวอมลมณี ศรีอุดร ม.4 สังคม เรียบร้อย
671 15/03/2023 นายอภิชัย ผ่องพูน ม.4 สังคม แก้ไขรูปถ่ายนักเรียนและปพ.7 ของโรงเรียนปัจจุบัน ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
672 15/03/2023 เด็กชายจิรศักดิ์ มุ่งขอบกลาง ม.4 สังคม เรียบร้อย
673 15/03/2023 เด็กหญิงอลิศรา เพิ่มสกุล ม.1 เรียบร้อย