รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2566

ประกาศรับสมัคร รอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4

...

จำวนทั้งหมด
343 คน
เรียบร้อย
335 คน
รอตรวจ
1 คน
รอตรวจ2
0 คน
แก้ไข
0 คน
ไม่ผ่าน
7 คน

รับสมัครนักเรียน รอบห้องเรียนพิเศษ 2566

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนอัปโหลด

1. ไฟล์ที่รองรับ .jpg .jpeg .png .gif
2. ตัดขอบ(crop) รูปภาพ ให้เหลือแต่ส่วนที่ใช้งาน
3. รับรองสำเนาทุกหน้า ( ม.1 ให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนา | ม.4 นักเรียนเซ็นรับรองเอง )


ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศ และยอมรับเงื่อนไขการสมัครทั้งหมดแล้ว
รายชื่อผู้สมัคร รอบห้องเรียนพิเศษ 2566
ที่ วันที่ ชื่อ-สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ สถานะ
1 14/02/2023 เด็กหญิงสุชาดา เผยกลาง ม.4 ธุรกิจ ---- เรียบร้อย
2 14/02/2023 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เผื่อนกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
3 14/02/2023 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีวัน ม.4 ธุรกิจ - เรียบร้อย
4 14/02/2023 เด็กหญิงนลินทิพย์ ชาติรัมย์ ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
5 14/02/2023 นางสาวณัฐยาพัชร์ อ่วมในเมือง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
6 14/02/2023 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกิดแก้ว ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
7 14/02/2023 นางสาวนฤมล ศรีเห็มทอง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
8 14/02/2023 นายยศธนา เเนบกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
9 14/02/2023 นางสาวกัมรีพร เครื่องกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
10 14/02/2023 นางสาวปิยฉัตร ทัพกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
11 14/02/2023 นางสาวนิภาพร เกตุมณี ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
12 14/02/2023 เด็กหญิงสุปรีดา มีมานะ ม.4 ธุรกิจ - เรียบร้อย
13 14/02/2023 นางสาวพฤกษารักษ์ วงษ์โคกสูง ม.4 ภาษาจีน - เรียบร้อย
14 14/02/2023 นายธีรภัทร์ เจิมปรุ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
15 14/02/2023 นางสาวปพิชญา จันทร์เพ็ง ม.4 ภาษาจีน - เรียบร้อย
16 14/02/2023 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โกสุม ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
17 14/02/2023 เด็กหญิงหัทยา เผยกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
18 14/02/2023 นางสาววรินทร ขุนจงกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
19 14/02/2023 นางสาวกมลชนก ช่วยงาน ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) ไม่มี-- ไม่ผ่านคุณสมบัติ
20 14/02/2023 เด็กชายกฤษฎิ์ รัตนแสนสี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
21 14/02/2023 เด็กชายเพชรเกษม เมี้ยนกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
22 14/02/2023 เด็กหญิงธัญวรัตม์ นานอก ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
23 14/02/2023 เด็กหญิงพิมพ์ชนกนันท์ จีนมะเริง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
24 14/02/2023 นางสาวจิราพัทร สื่อกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
25 14/02/2023 นางสาวฐิติวรดา แสนใหม่ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
26 14/02/2023 นางสาววราภรณ์ จงนบกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
27 14/02/2023 เด็กหญิงอรนิดา รัตนวัน ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
28 14/02/2023 เด็กหญิงธัญวรัตม์ หรั่งกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
29 14/02/2023 นางสาวศิรินภา เซียนพิมาย ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
30 14/02/2023 นางสาวศิราชินี สาแดง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
31 14/02/2023 เด็กหญิงอารียาภรณ์ วรรณประดิษฐ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
32 14/02/2023 นางสาวไอรินดา ชัว ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
33 14/02/2023 นางสาวอินทิรา กำจรกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
34 14/02/2023 นางสาวณัฐทริกา นาดีด่านกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
35 14/02/2023 นายพุฒิพงศ์ ยงกลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) - เรียบร้อย
36 14/02/2023 เด็กหญิงอนัญญา จิตดี ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
37 14/02/2023 เด็กชายสัณหณัฐ สิงวงษา ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
38 14/02/2023 นางสาวนิภาพร ลายกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
39 14/02/2023 นายณัฏฐากร แซ่ลิ้ม ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
40 14/02/2023 นางสาวอภิญญา ธนศักดิ์รุ่งเรือง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
41 14/02/2023 เด็กหญิงรัตน์ธิญากร นุ้ยเล็ก ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
42 14/02/2023 เด็กชายทวีศักดิ์ กาจกลาง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
43 14/02/2023 เด็กชายปิยะพงษ์ ภักดีทา ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) ไม่ผ่านคุณสมบัติ
44 14/02/2023 นางสาวเขมนิตย์ คูณสันเทียะ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
45 14/02/2023 นางสาววรัญญา เกิดขจรวิไล ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
46 14/02/2023 เด็กหญิงดวงพร พูนพะเนาว์ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
47 14/02/2023 นางสาวพิชาลักษ์ ศรีไกรภักดิ์ ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
48 14/02/2023 เด็กหญิงธนาพร แก้วกุลศรี ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
49 14/02/2023 นายภัทรดนัย พรมมีเดช ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
50 14/02/2023 นายสุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
51 14/02/2023 เด็กชายเมธิชัย โขนกระโทก ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
52 14/02/2023 เด็กหญิงศิรภัสสร พงษ์สุพรรณ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
53 14/02/2023 เด็กชายวิศาล ซื่อสัตย์ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
54 14/02/2023 นางสาวชนิสรา กางร่มกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
55 14/02/2023 เด็กชายพงศกร ซึมกลาง ม.4 ภาษาจีน เปลี่ยนนามสกุลเพราะพ่อและแม่หย่าร้างกัน เรียบร้อย
56 14/02/2023 เด็กหญิงวรรณวนัช แสนลำ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
57 14/02/2023 เด็กหญิงพิชชาพร วงศ์พะเนาว์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
58 14/02/2023 เด็กหญิงสรัลดา จัดแก้วสำโรง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
59 14/02/2023 เด็กชายบุญญฤทธิ์ สังข์กลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
60 14/02/2023 นางสาวภัทราวดี จงเหนี่ยวกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
61 14/02/2023 เด็กหญิงเกวลิน หุ้นกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
62 14/02/2023 เด็กหญิงกานต์ธิดา วัชรเมฆขลา ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
63 14/02/2023 เด็กหญิงปภัสสร แดงละมูล ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
64 14/02/2023 เด็กหญิงนันทวัน สวยสำโรง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
65 14/02/2023 เด็กชายวิวรรธน์ ขอพรกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
66 14/02/2023 เด็กหญิงณัฐชนก นุชงอน ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
67 14/02/2023 เด็กหญิงณัฐชยา เชื้อเถาว์ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
68 14/02/2023 นางสาววนัชพร ชุ่มวิจิตร ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
69 14/02/2023 เด็กชายพีระพล มลกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
70 14/02/2023 เด็กหญิงมีนา หรั่งอินทร์ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
71 14/02/2023 นางสาวประภาภัทร เกินจันทร์ ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
72 14/02/2023 เด็กหญิงณิชาวารินทร์ แพ่งจอหอ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
73 14/02/2023 เด็กหญิงนริศรา จงกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
74 14/02/2023 นายเอกกมล บุญจันทัย ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
75 14/02/2023 นายณภัทร จอมกระโทก ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
76 14/02/2023 เด็กหญิงชวัลรัตน์ หงษาวดี ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
77 14/02/2023 นางสาวณัฐรดา จงกลกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
78 14/02/2023 เด็กชายสุรชัย กระสายกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
79 14/02/2023 นายรัตนธรรม์ นิเรียงรัมย์ ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
80 14/02/2023 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
81 14/02/2023 เด็กหญิงพัชริญา พลชะโก ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
82 14/02/2023 นายณัฐพงศ์ แทนสูงเนิน ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
83 14/02/2023 เด็กหญิงพีชยา เผยกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
84 14/02/2023 นางสาวตรัยรัตน์ พลอนันต์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
85 14/02/2023 เด็กหญิงญาณิศา มุ่งฝอยกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
86 14/02/2023 นายรชตวิชญ์ เลพิมาย ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
87 14/02/2023 เด็กชายวัฒนา ตอทองหลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
88 14/02/2023 นางสาวอภิสรา ชิดนอก ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
89 14/02/2023 เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญจันทร์ ม.4 อุตสาหกรรม - เรียบร้อย
90 14/02/2023 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คอนงูเหลือม ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
91 14/02/2023 นายกนก กลโคกกรวด ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
92 14/02/2023 เด็กหญิงสุทธิกา เทิ่งกระโทก ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
93 14/02/2023 นางสาวสาธิตา จำนองกาญจนะ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
94 14/02/2023 เด็กหญิงภัทรวดี ประพฤติชอบ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
95 14/02/2023 นางสาวศุภิสรา พลเยี่ยม ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
96 14/02/2023 เด็กหญิงดารินทร์ รักพวกกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
97 14/02/2023 นายธิติพงษ์ ศักดิ์ณรงค์ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
98 14/02/2023 เด็กหญิงสุชานันท์ มามะเริง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
99 14/02/2023 เด็กชายธฤติ ช่างแก้ว ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
100 14/02/2023 เด็กชายกฤติพงศ์ ขอจงกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
101 14/02/2023 นายนภทีป์ จั่นขุนทด ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
102 14/02/2023 เด็กหญิงภัทรภูมิ ศาสตร์กลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
103 14/02/2023 นางสาวธิตินาถ เผือกสง่า ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
104 14/02/2023 เด็กหญิงณัฐณิชา ดาผา ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
105 14/02/2023 เด็กชายธนโชติ วงค์ตาขี่ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
106 14/02/2023 เด็กชายสกลวรรธณ์ เจือด่านกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
107 14/02/2023 นางสาวณัฐมนวรรณ กระทุ่มกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
108 14/02/2023 นายชัยชนะ แนบกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม - เรียบร้อย
109 14/02/2023 นายสหรัฐ สุภเสถียร ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
110 14/02/2023 นายวัฒน์ศร ปลั่งประเสริฐ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
111 14/02/2023 นางสาวญาณิศา ฉ่ำมณี ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
112 14/02/2023 เด็กหญิงสุนิตา ภักดิ์จอหอ ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
113 14/02/2023 เด็กหญิงภทรภร ลิมป์คุ้มธรณี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
114 14/02/2023 นางสาวชนิดาภา สีสูงเนิน ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
115 14/02/2023 นางสาวกานต์พิชชา บ่อพิมาย ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
116 14/02/2023 นายธีรวัต ต่างกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
117 14/02/2023 เด็กหญิงธนพร เขตกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
118 14/02/2023 เด็กหญิงภารดี สุขกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
119 14/02/2023 นางสาวณัฐพร เพื่อนกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
120 14/02/2023 นางสาวจิรัชยา ทองทา ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
121 14/02/2023 เด็กชายชยานนท์ แบนทัวม ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
122 14/02/2023 นางสาวปภาวี บัวทอง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
123 14/02/2023 เด็กหญิงกานต์พิชชา นาคหนู ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
124 14/02/2023 นางสาวศุภกัญญาพร บรรจงปรุ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
125 14/02/2023 นายชัยวัฒน์ สังข์ทอง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
126 14/02/2023 เด็กหญิงนันทิชา แก้วเบญจา ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
127 14/02/2023 นายพงศกร แก้วจอหอ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
128 14/02/2023 เด็กหญิงอมรรัตน์ มากกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
129 14/02/2023 นางสาวกันต์หทัย ปลั่งกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
130 14/02/2023 เด็กชายกรวิชญ์ กี่สุ้น ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
131 14/02/2023 นายธนพล กีรติธนสาร ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
132 14/02/2023 เด็กหญิงน้ำทิพย์ อธิราชเทวินทร์ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
133 14/02/2023 นายชลชัย ฉิพิมาย ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
134 14/02/2023 เด็กชายณัฐพงษ์ แดงกลาง ม.4 ภาษาจีน - เรียบร้อย
135 14/02/2023 นางสาวดวงกมล ทับอักษร ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
136 14/02/2023 เด็กชายจักรวรรดิ เกล็ดงูเหลือม ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
137 15/02/2023 เด็กหญิงพรรษชล ว่าวจังหรีด ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
138 15/02/2023 นางสาวเกศรินทร์ มุ่งพันธ์กลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
139 15/02/2023 นายอภิวัฒน์ เกาะจอหอ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
140 15/02/2023 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ นะรัยรัมย์ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
141 15/02/2023 นางสาวขวัญชนก บินกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
142 15/02/2023 นางสาวสุกัญญา​ กั้นห้องกลาง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
143 15/02/2023 นายพณิชพล ยันกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
144 15/02/2023 เด็กชายเกียรติกวิน แย้มวจี ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
145 15/02/2023 นายธีรภัทร์ เสือนาค ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
146 15/02/2023 นายศุกุลภัทร เสริมรัมย์ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
147 15/02/2023 เด็กหญิงสุชัญญา มุ่งโตกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
148 15/02/2023 เด็กชายธราเทพ รอบรู้ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
149 15/02/2023 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขอคตสำโรง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
150 15/02/2023 เด็กชายจักรภัทธ หมายเงา ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
151 15/02/2023 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขอคตสำโรง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
152 15/02/2023 เด็กชายนาวา จิตสันเทียะ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
153 15/02/2023 เด็กหญิงกนกวรรณ ทับโคกสูง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
154 15/02/2023 เด็กหญิงญาดา ชวัชกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
155 15/02/2023 นางสาวสุพิชญา หงษา ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
156 15/02/2023 เด็กชายสุรสิทธิ์ ศรีมา ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
157 15/02/2023 เด็กชายชลพรรษ เชาว์บัวหลวง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
158 15/02/2023 เด็กชายอดุลวิทย์ จงเพ็งกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
159 15/02/2023 เด็กหญิงเบญญาภา อันทะลัย ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
160 15/02/2023 เด็กชายธีรภัทร์ นราพันธ์ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
161 15/02/2023 เด็กชายจิรัฎฐ์ สนิทกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
162 15/02/2023 เด็กหญิงจุติมาพร ปลั่งกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
163 15/02/2023 เด็กหญิงศิรภัสสร ชุดกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
164 15/02/2023 เด็กหญิงณัฐวรรณ จงกลกลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
165 15/02/2023 เด็กหญิงรุจีรัตน์ รังสร้อย ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
166 15/02/2023 เด็กหญิงพิชาพร สิทธิ ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
167 15/02/2023 เด็กชายพิชชากร ดรุณศิลป์ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
168 15/02/2023 เด็กชายภูดิฐวัธน์ สาแก้ว ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
169 15/02/2023 เด็กชายวิชรุจน์ หว้ากลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
170 15/02/2023 นายภูริเดช จงอ่อนกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
171 15/02/2023 เด็กหญิงแองเจลินา โรส ฟูดส์ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
172 15/02/2023 เด็กหญิงอรปรียา ชเลเกล ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
173 15/02/2023 เด็กชายสิรวิชญ์ ใยกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
174 15/02/2023 เด็กหญิงวิริยากร ชุ่มกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
175 15/02/2023 เด็กหญิงอริศรา ชมด่านกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
176 15/02/2023 เด็กหญิงเพชรชรินทร์ พูนพิทักษ์พงษ์ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
177 15/02/2023 เด็กหญิงจิราภรณ์ ภุมมา ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
178 15/02/2023 เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุณมี ม.4 ภาษาจีน - เรียบร้อย
179 15/02/2023 นางสาวนารีรัตน์ เสนคำ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
180 15/02/2023 นางสาวชนันสิริ เชาว์บัวหลวง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
181 15/02/2023 เด็กชายณัฐนันท์ ทิวฉิมพลี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
182 15/02/2023 เด็กหญิงนริศรา สร้อยจิตร ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
183 15/02/2023 เด็กหญิงปารีส เดนแฮม ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
184 15/02/2023 นายธนเกียรติ แห่กลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
185 15/02/2023 เด็กชายณัฐนันท์ โพนพุฒ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
186 15/02/2023 นางสาวจิรัชญา จิตต์สูงเนิน ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
187 15/02/2023 เด็กหญิงกัญศิณา ปลัดศรีช่วย ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
188 15/02/2023 นางสาวชนิกานต์ ปัญญา ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
189 15/02/2023 เด็กชายธนภัทร เหง่าทองหลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
190 15/02/2023 เด็กหญิงวณิกเกียรติ นามใคร่นุ่น ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
191 15/02/2023 นายรัฐธรรมนูญ นาคสูงเนิน ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
192 15/02/2023 นางสาวชนัญชิดา ถือพลอย ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
193 16/02/2023 เด็กหญิงชนิภรณ์ เกี้ยวสันเทียะ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
194 16/02/2023 นายทศวรรษ ตอนกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
195 16/02/2023 เด็กชายพีรวิชญ์ ถาดครบุรี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
196 16/02/2023 นางสาวโชติกา จ่ากลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
197 16/02/2023 นางสาววรัญญา ทองกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
198 16/02/2023 นางสาวกานดา ชะนะภักดิ์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
199 16/02/2023 เด็กชายณฐกร บุญสูตร์ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
200 16/02/2023 นางสาวพัชราภา ขุนใหญ่ ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
201 16/02/2023 เด็กชายอินทัช สุภาพปัญญา ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
202 16/02/2023 นางสาวทิพกฤตา เทพวงษา ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
203 16/02/2023 นางสาวพรณิภา ทานัง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
204 16/02/2023 เด็กหญิงรุ่งเรือง ด้วงกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
205 16/02/2023 นางสาวศศิวิมล บุตรตาด ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
206 16/02/2023 เด็กชายธนกร ข่าขันมะลี ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
207 16/02/2023 นายขจรชัย ศรีหว่างกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
208 16/02/2023 เด็กชายชนาธิป บำราชภัย ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
209 16/02/2023 เด็กชายปัญญากร ปัจจัยโก ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
210 16/02/2023 เด็กชายพีรณัฐ เกษกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
211 16/02/2023 เด็กชายทรงยศ พิมพ์สระ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
212 16/02/2023 นายธนวัฒน์ พุฒนอก ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
213 16/02/2023 นางสาวขวัญเรือน หงษ์สำโรง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น จบปี 2564 เรียบร้อย
214 16/02/2023 เด็กหญิงสุพรรณิกา นวดกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
215 16/02/2023 นายอดิศักดิ์ ชอบมิตร ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
216 16/02/2023 เด็กชายกฤตานนท์ นิลกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
217 16/02/2023 นางสาวนิโลบล ชลอกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
218 16/02/2023 นางสาวรัศมี จิตต์กลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
219 16/02/2023 เด็กหญิงขวัญจิรา ภูศรี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
220 16/02/2023 เด็กหญิงการะเกด ฝ้ายพิมาย ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
221 16/02/2023 นายประดิพัทธ์ ตรีภพ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
222 16/02/2023 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ย่านกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
223 16/02/2023 เด็กหญิงภัทรินทร์ คล้อยจันทึก ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
224 16/02/2023 นายภาธร ตังศิริวัฒนากุล ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
225 16/02/2023 นางสาวกิตติกา มากกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
226 16/02/2023 เด็กชายกิตติชัญญา แปกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
227 17/02/2023 นายไกรวิชญ์ ขอเพ็งกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
228 17/02/2023 เด็กหญิงชนิกานต์ ฝีมือสาน ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
229 17/02/2023 นางสาวกนกกาญจน์ เจิมขุนทด ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
230 17/02/2023 นางสาวกนกวรรณ สาจันอัด ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
231 17/02/2023 เด็กหญิงธัญชนก เพียรกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
232 16/02/2023 นางสาวธนิสรา เมืองกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
233 17/02/2023 นางสาวปาริกา ชิดโคกสูง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
234 17/02/2023 เด็กชายธนภัทร จันทร์เนตร์ ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
235 17/02/2023 เด็กหญิงภัทรธิดา พิมปรุ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
236 17/02/2023 นางสาวณัชชา บัวกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
237 17/02/2023 เด็กหญิงบัวชมพู กลิ่นศรีสุข ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
238 17/02/2023 เด็กหญิงตรีรัตน์ ทับอักษร ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
239 17/02/2023 นางสาวโชติกา ชอบเขตต์กลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
240 17/02/2023 เด็กหญิงรินฤดี มีเบ้า ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
241 17/02/2023 เด็กหญิงเบญจญาดา ลำขุนทด ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
242 17/02/2023 เด็กหญิงภัทรวดี เกมกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
243 17/02/2023 เด็กหญิงนิราภร ฉัดพิมาย ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
244 17/02/2023 นายพีรพัฒน์ ศรีด่านกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
245 17/02/2023 เด็กหญิงเพชรลดา วังกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
246 17/02/2023 เด็กหญิงพาสุข ศรีทองสุข ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
247 17/02/2023 เด็กหญิงภัทรจาริน วงษ์สวัสดิ์ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
248 17/02/2023 เด็กหญิงสุนันฑา ริ้วกระโทก ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
249 17/02/2023 เด็กหญิงพลอยปภัส ศรีจันอัด ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
250 17/02/2023 นายสุนทร เยี่ยงกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
251 17/02/2023 เด็กหญิงกุลณัฐ เช่นพิมาย ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
252 17/02/2023 นายชยธร ฉันทะกลาง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
253 17/02/2023 เด็กชายอธิป ตลอดไธสง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
254 17/02/2023 เด็กหญิงบัณฑิตา บุญประเสริฐ ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
255 17/02/2023 เด็กหญิงปุญญิศา ตาลไธสง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
256 17/02/2023 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วนุกูล ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
257 17/02/2023 เด็กชายณัฐกิตติ์ เรืองรัตติกูล ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
258 17/02/2023 เด็กหญิงฐิติกานต์ กอไผ่กลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
259 17/02/2023 นางสาวนิตยา เมืองกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
260 17/02/2023 นายเมธี กลางจอหอ ม.4 อุตสาหกรรม - เรียบร้อย
261 17/02/2023 เด็กหญิงกานต์มณี พิมพ์สาร ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
262 17/02/2023 เด็กหญิงศิริณทิพย์ เสานอก ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
263 17/02/2023 นางสาววริศรา กลอนกลาง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
264 17/02/2023 นางสาวกชกร ปลั่งกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม . เรียบร้อย
265 17/02/2023 เด็กชายธนาธรณ์ เทิ่งกระโทก ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
266 17/02/2023 นางสาวฐิติพร ชั้นกลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
267 17/02/2023 เด็กหญิงขอบฟ้า ทองคำ ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
268 17/02/2023 นายนฤพนธิ์ ทองพุดซา ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
269 17/02/2023 นายปุณยวีร์ แก้วกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
270 17/02/2023 เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุตรวงศ์ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
271 17/02/2023 เด็กหญิงกิตติกานต์ สุขเกษม ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
272 17/02/2023 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมี้ยนกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
273 17/02/2023 นายศิรศักดิ์ จีนงูเหลือม ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
274 17/02/2023 เด็กชายสหรัฐ จูงกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
275 17/02/2023 เด็กชายธนาธิป กิ่งสูงเนิน ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
276 17/02/2023 นายพีรวิชญ์ สุวรรณาจารย์ ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
277 17/02/2023 นายฐิติกร หมายถมกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม - เรียบร้อย
278 17/02/2023 นางสาวเพชรนารี แทนไธสง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
279 17/02/2023 นางสาวนาตชา เบ็ญญรัตน์ ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
280 17/02/2023 เด็กชายณภัทร ทวีศักดิ์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
281 17/02/2023 นางสาวณิชาภัทร์ ปลั่งกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
282 17/02/2023 เด็กชายปภังกร วรชมพู ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
283 17/02/2023 นายภคิณทร์ ยาดี ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
284 17/02/2023 เด็กหญิงธัญญ์ชยา จ่ากลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
285 18/02/2023 นายสุมิตร กรอกกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
286 18/02/2023 นางสาวพรชิตา ภูรับ ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
287 18/02/2023 นางสาวเบญญทิพย์ แก่นงาม ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
288 18/02/2023 เด็กหญิงพัชรา สร้อยสุข ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
289 18/02/2023 เด็กหญิงทิฆัมพร กลิ่นโนนสูง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
290 18/02/2023 เด็กหญิงพัชรพร ทอนสูงเนิน ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
291 18/02/2023 เด็กหญิงอภัสนันท์ โพธิ์กลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
292 18/02/2023 นางสาวรพีพร ติวสร้อย​ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
293 18/02/2023 เด็กหญิงณัฐกานต์ บางไธสง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
294 18/02/2023 เด็กชายภูริพัฒน์ พิทักษ์ความดี ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
295 18/02/2023 เด็กหญิงปนัดดา กั้นกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
296 18/02/2023 นายกวินทรา พนมเขตร์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
297 18/02/2023 นางสาวชนันศิริ เลิศสระน้อย ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
298 18/02/2023 นางสาวกวินทิพย์ พนมเขตร์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
299 18/02/2023 นายธนเทพ ฤทธิ์ด่านกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
300 18/02/2023 เด็กหญิงเบญจภรณ์ น้อมกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
301 18/02/2023 เด็กหญิงเขมาลินท์ บรรจงฤทธิ์ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
302 18/02/2023 เด็กชายนิติธร อินทนูจิตร ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
303 18/02/2023 เด็กหญิงพรรณิชา คุ้มด่านกลาง ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
304 18/02/2023 เด็กชายณัฐวุฒิ ฝากกลาง ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
305 18/02/2023 เด็กหญิงกมลชนก ฉางงูเหลือม ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
306 18/02/2023 เด็กหญิงชมพูนุท นนทะโคตร ม.1 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
307 18/02/2023 เด็กชายปรมัตถ์ มุ่งอินทร์กลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
308 18/02/2023 นางสาวอทิชา หมายใยกลาง ม.4 อุตสาหกรรม เรียบร้อย
309 18/02/2023 นายศรัณยู รัตนศฤงค์ ม.4 อุตสาหกรรม ไม่ผ่านคุณสมบัติ
310 18/02/2023 เด็กหญิงศศิภา แสนใหม่ ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
311 18/02/2023 นางสาวกฤติยาภรณ์ กฤษณ์กลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
312 18/02/2023 นางสาวสมิตานัน แฝงด่านกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
313 18/02/2023 นางสาวญาดา กบกลางดอน ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
314 18/02/2023 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณรัตน์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
315 18/02/2023 นางสาวณพิชญา ของทิพย์ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
316 18/02/2023 นางสาวสุพัตรา ดอนมอญ ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
317 18/02/2023 นางสาวชนาภา แก้วกลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
318 18/02/2023 นางสาววาริดา สำเนากลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
319 18/02/2023 นายกรองแก้ว เก่งกลาง ม.4 ภาษาจีน เรียบร้อย
320 20/02/2023 เด็กหญิงอัจจิมา มุ่งซ้อนกลาง ม.1 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
321 20/02/2023 นายชลธี เอมกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
322 20/02/2023 นางสาวนภัสสร หวังล้อมกลาง ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
323 20/02/2023 นายทินภัทร เงินโพธิ์ ม.4 วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์เข้ม เรียบร้อย
324 22/02/2023 นางสาวอรจิรา ขอรสกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
325 22/02/2023 นายรณกร ดุนกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
326 16/03/2023 เด็กชายทดสอบ นะครับ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) รอการตรวจสอบ
327 16/03/2023 เด็กหญิงวิชิตา คูณกลาง ม.4 ธุรกิจ เรียบร้อย
328 16/03/2023 นางสาวธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
329 16/03/2023 นายภาณุพงศ์ ทนกิ่ง ม.4 สหอาชีพ ไม่ผ่านคุณสมบัติ
330 16/03/2023 นางสาวปวันรัตน์ หินกลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
331 16/03/2023 นางสาวกนกรพี เลากลาง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
332 16/03/2023 นายธนพล เดือนกลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
333 16/03/2023 นางสาวมนัชนก บุญมาไสว ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) ไม่ผ่านคุณสมบัติ
334 16/03/2023 เด็กหญิงชนิษฐา ปัจจัยโย ม.4 ภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อย
335 16/03/2023 นายดิศรณ์ ผิวเหลือง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
336 17/03/2023 เด็กชายวรัญญู เกษตรเวทิน ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
337 17/03/2023 นางสาวอโรชา จ่างโพธิ์ ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
338 17/03/2023 นางสาวณัฐพร ไม้กลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
339 17/03/2023 เด็กหญิงปราณี ศาลากลาง ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย
340 17/03/2023 นางสาวอบลมณี ศรีอุดร ม.4 สหอาชีพ ไม่ผ่านคุณสมบัติ
341 17/03/2023 นางสาวณัฏฐณิชา ทันไธสง ม.4 ภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) เรียบร้อย
342 18/03/2023 เด็กชายอนุภัทร จงผ่อนกลาง ม.4 สหอาชีพ ไม่ผ่านคุณสมบัติ
343 18/03/2023 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ม.4 สหอาชีพ เรียบร้อย